دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهدی   خطیر

پست الکترونیکی : m-khatir@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نوع همکاری : تمام وقت

مهدی خطیر

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

^